វាំងនន PVC រអិល

វាំងនន PVC រអិល

Chính sách

ប្លាស្ទិក PVC នាំចូល

ការរចនាចម្រុះ, ទំហំ, ប្រភេទ

ការដំឡើងដែលអាចបត់បែនបានតាមតម្រូវការ

ដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេស

អ្នកបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

Specifications
PVC

Colors: white, red, black, patterned,…
Thickness: 0.2 mm – 5 mm
Width: 1200 mm – 1800 mm

Accessory

Sliding rails, wheels, belts with eyelets,…

Schedule a survey
Sign up to receive a quote

Please leave accurate information so we can send you a quote as soon as possible!

Information about product

វាំងនន PVC រអិល

Related Products

 • Uncategorized

  វាំងនន PVC ថេរ

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងននខ្យល់

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  រមៀល PVC

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  ជញ្ជាំងខ័ណ្ឌPVC

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងនន PVC រអិល

  Rated 0 out of 5
  Read more