ទ្វារល្បឿនលឿន

ទ្វារល្បឿនលឿន

2

ការធានា 18 ខែ

ការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ 6 ខែម្តង

(ក្នុងអំឡុងពេលធានា)

ការឆ្លើយតបរហ័សបំផុតចំពោះតម្រូវការរបស់អ្នក។

ការដំឡើង ថែទាំ និងជួសជុលនៅនឹងកន្លែង

ក្រុមបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

Specifications
ល្បឿន

ពី 0.5 m/s ទៅ 1.2 m/s

ប្រតិបត្តិការ

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ប្រេកង់

1000-1500 ដង / ថ្ងៃ។

Schedule a survey
Sign up to receive a quote

Please leave accurate information so we can send you a quote as soon as possible!

Information about product

ទ្វារល្បឿនលឿន

Related Products

 • Uncategorized

  ទ្វារខាងលើ

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងននខ្យល់

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  ទ្វារល្បឿនលឿន

  Rated 0 out of 5
  Read more